Hitri kontakt

Pokličite na 051 421 701

Želite, da vas pokličemo mi?

Sporočite nam vašo številko

Postopek osebnega stečaja

Ali izpolnjujete pogoje za osebni stečaj?

Osebni stečaj

Kaj je osebni stečaj in komu je namenjen?

Osebni stečaj je namenjen ljudem – potrošnikom in podjetnikom ter zasebnikom, ki se znajdejo v tako hudi finančni stiski, da kljub premoženju, ki ga imajo, ne morejo redno in v celoti plačevati obveznosti do svojih dolžnikov. V takem primeru pravimo, da je nastopila insolventnost oz. prezadolženost dolžnika.

Insolventni dolžnik je torej tisti, ki ne more več tekoče poravnavati svojih obveznosti, ker nima zadostnih likvidnih sredstev. Takšna oseba ima sicer lahko dovolj premoženja (npr. premičnin, nepremičnin,…), da poplača svoje upnike v celoti, običajno pa so dolgovi večji od njenega celotnega premoženja.

Kdo lahko v Republiki Sloveniji razglasi osebni stečaj?

 • fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • potrošnik, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji prejema plačo ali druge stalne prejemke ali, če je njegovo premoženje v Republiki Sloveniji;
 • podjetnik ali zasebnik, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če ima sedež v Republiki Sloveniji.

Osebni stečaj lahko predlaga dolžnik sam, kar je tudi najpogosteje, lahko pa osebni stečaj nad prezadolženo osebo predlagajo tudi upniki.

Kaj je namen osebnega stečaja?

Namen osebnega stečaja je, da bi vsi upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo svojih navadnih terjatev do stečajnega dolžnika hkrati in v enakih deležih. Terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu postopka osebnega stečaja, razen, če stečajni dolžnik predlaga odpust obveznosti.

Kaj so glavni cilji osebnega stečaja?

Glavni cilji osebnega stečaja so, da so navadni upniki poplačani hkrati in v enakih deležih. Za stečajnega dolžnika je glavni cilj, da se mu po uspešno prestanem postopku odpusta obveznosti odpustijo vsi dolgovi.

Uvod v osebni stečaj

Pogoji za začetek osebnega stečaja

Prezadolženost oziroma insolventnost.
Premoženje ni pogoj za začetek postopka osebnega stečaja.

Cilj osebnega stečaja

Postopek osebnega stečaja v osnovi zasleduje dva cilja: primarni je poplačilo upnikov iz premoženja dolžnika in drugi odpustiti dolžniku dolgove, ki v postopku ne bodo poplačani.

Predlog za začetek stečaja

Dolžnik lahko predlaga začetek stečaja na način, da predlog in potrebna dokazila pošlje na pristojno sodišče. Dolžnik pa lahko vloži predlog za začetek postopka osebnega stečaja tudi na zapisnik pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno za odločanje o tem predlogu.

Odpust obveznosti

Odpust obveznosti je poseben postopek, ki je v večini primerov sestavni del osebnega stečaja. Pri osebnem stečaju ima dolžnik možnost predlagati odpust obveznosti, ki stečajnega dolžnika v primeru, da odpust obveznosti uspešno prestane, razbremeni dolgov, ki so nastali do začetka postopka osebnega stečaja. Vendar je tudi pri odpustu obveznosti potrebno opozoriti, da tudi tukaj veljajo izjeme in vseh dolgov ni mogoče odpustiti.

Odpust obveznosti omogoča dolžniku, ki je v osebnem stečaju, da se na ta način, v preizkusnem obdobju nekaj let (najmanj dve leti in največ pet let), finančno rehabilitira in nato nadaljuje svoje življenje brez dolgov.

Ovire za odpust obveznosti

Poleg tega, da vseh dolgov ni mogoče odpustiti, mora dolžnik na sodišče predložiti še izjavo, da ni ovir za odpust njegovih obveznosti. Lahko namreč obstajajo ovire in v kolikor je temu tako, potem odpust obveznosti dolžnika ni dovoljen. V takem primeru dolžniku ne morejo biti odpuščene niti terjatve, ki so sicer odpustljive, zato se je pred vložitvijo predloga za postopek osebnega stečaja potrebno obrniti na izkušenega svetovalca, ki bo z vami pregledal, ali obstaja kakšna ovira za odpust dolgov. Ne odlašajte in nas pokličite.

Pravni učniki odpusta obveznosti

Pravni učinki odpusta obveznosti so zelo pomembni tako za upnika, kot tudi za dolžnika. Ko enkrat sklep o odpustu obveznosti postane pravnomočen, preneha upnikova pravica sodno uveljavljati terjatev, če zanjo učinkuje odpust obveznosti, in sicer v delu v katerem ta, do pravnomočnosti, ni bila plačana. V primeru, da stečajni dolžnik prostovoljno plača neplačani del, dolžnik nima pravice zahtevati vračila za prostovoljno plačani del po pravilih o neopravičeni obogatitvi.

Predujem

S sprejetjem novele ZFPPIPP-F dolžnikom, ki predlagajo začetek postopka osebnega stečaja ni več potrebno plačati predujma v višini cca. 2.000,00 EUR, saj se ta črpa direktno iz proračuna RS in se, v primeru, da ima dolžnik premoženje, v teku postopka osebnega stečaja vrne nazaj v proračun RS.

Insolventnost

Za razliko od pravne osebe pri kateri velja domneva insolventnosti, v kolikor predlog za stečaj vloži dolžnik, se za postopek osebnega stečaja to pravilo ne uporablja in mora pri osebnem stečaju dolžnik svojo insolventnost izkazati.

Premoženje dolžnika

Dolžnikovo premoženje sodišče in kasneje dodeljeni upravitelj ugotavljata na podlagi poročila stečajnega dolžnika o stanju premoženja, ki ga dolžnik priloži sodišču, skupaj s predlogom za stečaj. Podpis na tem poročilu mora dolžnik overiti. Cena overitve podpisa na upravni enoti stane cca. 3 EUR

Stranke postopka osebnega stečaja

Dolžniki

V predstavitvenem delu osebnega stečaja smo nakazali, da osebni stečaj le ne gre jemati tako zlahka, saj se lahko znajdete v precejšnji zagati, če bo obstajala ovira za odpust obveznosti. V tem primeru se lahko zgodi, da ne boste uspešno začeli ali prestali preizkusnega obdobja in vam dolgovi ne bodo odpuščeni. Zato je priporočljivo, da ste z vsemi ovirami, ki jih določa ZFPPIPP, pravočasno sezanjeni. Prav tako je dobro, da se pred začetkom postopka seznanite z zahtevami in nalogami, ki jih postopek osebnega stečaja s sabo prinese.

Odpust obveznosti je namenjen le poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku, kajti le takemu omogoča, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.

Upravitelji in upniki v zadnjih letih vse pogosteje ugovarjajo odpustu, če dolžnik krši določila ZFPPIPP ali pri njemu obstaja ovira za odpust, zaradi česar je za dolžnika, ki si želi uspeti s svojim predlogom za odpust, da se že pred začetkom prepriča, da v postopku ne bo imel težav ali, da njegov odpust ne bo zavrnjen.

Upniki

Ste upnik osebe, ki je razglasila osebni stečaj? V kolikor menite, da je prišlo do zlorabe instituta osebnega stečaja oziroma odpusta obveznosti, morate v postopku pravočasno ugovarjati oziroma o tem obvestiti upravitelja, ki vodi postopek. Do zlorabe instituta osebnega stečaja lahko pride, če je npr. dolžnik prekril premoženje, ga prenesel na druge družinske člane oziroma še vedno razpolaga s premoženjem, ki ni predmet stečajne mase, ... .

Dolžnikovi dolžniki - delodajalci

Je vaš zaposleni v osebnem stečaju? Ste dobili Sklep o zasegu stalnih prejemkov in ne veste kako ga pravilno interpretirati? Bodite pozorni, saj je s spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju v letu 2014 prišlo do sprememb pri zasegu premoženja v osebnem stečaju ali izvršbi.

Pomembne informacije o osebnem stečaju

 • Osebni stečaj je namenjen prezadolženim fizičnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom.
 • V kolikor teče postopek odpusta obveznosti, potem postopek osebnega stečaja traja od najmanj 2 do največ 5 let.
 • Obstoj premoženja ni pogoj za začetek postopka osebnega stečaja.
 • S sklepom o začetku postopka osebnega stečaja se izvršbe prekinejo oz. ustavijo, s tem pa se ustavijo tudi rubeži izvršiteljev.
 • Z vašim premoženjem upravlja stečajni upravitelj. S svojim osebnim dohodkom, ki ni rubljiv, še naprej razpolagate sami.
 • Vse vaše premoženje postane del stečajne mase, zato ga bo upravitelj tekom postopka osebnega stečaja tudi prodajal (npr. avto, stanovanje, delnice, …).
 • Priporočljivo je, da je stečajni dolžnik zaposlen. V kolikor ni, mora biti aktivni iskalec zaposlitve in o tem poročati stečajnemu upravitelju.
 • Prihodki vaših partnerjev in družinskih članov niso del stečajne mase, pri premoženju vaših partnerjev obstajajo izjeme, v kolikor gre za skupno premoženje.
 • Odpust obveznosti se nanaša na vse dolgove, ki so nastali pred začetkom osebnega stečaja, razen izjem, ki jih ni mogoče odpustiti.
 • V kolikor odpust obveznosti uspešno prestanete, novega odpusta obveznosti ne morete predlagati naslednjih 10 let.

Ključni pojmi: osebni stečaj, stečaj fizične osebe, predlog za osebni stečaj, stečajni postopek, pogoji za osebni stečaj, kaj je osebni stečaj, odpust obveznosti, postopek osebnega stečaja, kako v osebni stečaj, pravne posledice osebnega stečaja, stečaj samostojnega podjetnika, osebni stečaj obrazec, osebni stečaj postopek, odpust obveznosti, predlog za začetek postopka osebnega stečaja, osebni bankrot