Hitri kontakt

Pokličite na 051 421 701

Želite, da vas pokličemo mi?

Sporočite nam vašo številko

Stečajni postopek nad pravno osebo

Stečaj podjetja

Stečajni postopek je načeloma dovoljeno voditi nad vsako pravno osebo, ki je insolventna, torej trajneje nelikvidna ter dolgoročno plačilno nesposobna.

Pri postopku prenehanja gospodarskega subjekta v stečajnem postopku gre za posebno obliko prisilnega prenehanja gospodarskega subjekta, ker ta ne more s svojim premoženjem v celoti poplačati vseh svojih obveznosti, ki jih ima do upnikov.

Namen vodenja stečajnih postopkov je v uresničitvi interesov upnikov, da dosežejo plačilo svojih terjatev v enakem deležu, kot drugi upniki, ki imajo istovrstno terjatev. V stečajnem postopku pravne osebe se namreč unovči vse premoženje stečajnega dolžnika, iz denarja, ki se ga doseže s prodajo premoženja stečajnega dolžnika, se poplačajo upniki z istovrstnimi terjatvami v enakem deležu.

Kadar predlog za začetek postopka poda dolžnik sam velja domneva, da je dolžnik insolventen in v tem primeru sodišče insolventnosti dolžnika ne preverja.

Predujem

Novela ZFPPIPP-E je prinesla nov, 7. odstavek 233. člena ZFPPIPP, ki določa, da v primeru, ko predlog za začetek stečajnega postopka vloži dolžnik, ki je pravna oseba, ni dolžan založiti predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka.

Prijava terjatev v stečajni postopek

Terjatve, ki jih je potrebno prijaviti v stečajne postopke, so različnih vrst: prednostne, navadne, ločitvene in izločitvene. Več informacij glede prijave terjatev v stečaj si preberite na strani prijava terjatev v stečajnem postopku.

Insolventnost

Da bi lahko razumeli insolvenčne postopke in kdaj do njih pride, je nujno potrebno poznati insolventni položaj, v katerem se lahko znajde pravna ali fizična oseba, ki v daljšem obdobju ni sposobna poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju ali, ko postane dolgoročno plačilno nesposobna.

Trajnejša nelikvidnost

Pravna oseba, podjetnik ali zasebnik je trajneje nelikviden, če:

  • več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu ali
  • sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka ali
  • nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi.

Dolgoročna plačilna nesposobnost

Dolgoročno plačilno nesposobna postane pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost takrat, ko je vrednost njenega premoženja manjša od vsote njenih obveznosti, kar pomeni, da postane prezadolžena. Pri kapitalskih družbah velja, da postanejo dolgoročno plačilno nesposobne, če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv.

Ključni pojmi: stečaj podjetja, stečajni postopek podjetja, stečajni postopek, prijava stečaja, stečaj d.o.o., stečaj podjetja postopek, posledice stečaja za lastnika podjetja, kako dati d.o.o. v stečaj, predlog za stečaj, pogoji za stečaj podjetja, predlog za začetek stečajnega postopka, kako dati podjetje v stečaj, kdo lahko poda predlog za stečaj, stecaj doo, stečaj pravna oseba predujem, postopek stečaja družbe z omejeno odgovornostjo, kdo lahko predlaga stečaj podjetja, predlog za uvedbo stečaja