Hitri kontakt

Pokličite na 051 421 701

Želite, da vas pokličemo mi?

Sporočite nam vašo številko

Splošni pogoji

poslovanja Stečaj.si

Splošni pogoji poslovanja Stečaj.si

Predmetni Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na prodajo storitev opisanih na internetni strani Stečaj.si, katere lastnik je družba Justicija d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec), Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), ostalo relevantno slovensko zakonodajo in mednarodnimi uredbami ter direktivami.

1.

Izvajalec je lastnik spletne strani na domeni https://stecaj.si (Stečaj.si), ki ga upravlja z namenom stopanja v stik ter sklepanja poslovnih stikov z uporabniki pri nudenju pravnega svetovanja. Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na spletno stran Stečaj.si in uporabo storitve pravnega svetovanja prek te spletne strani.

Stranka se s pričetkom poslovnega sodelovanja strinja s splošnimi pogoji poslovanja in se jih zavezuje spoštovati ter v nasprotnem primeru izvajalcu, odškodninsko odgovarja.

Če se splošni pogoji spremenijo, bo sprememba objavljena na spletni strani https://stecaj.si/splosni-pogoji, šteje pa se, da stranke s spremenjenimi splošnimi pravili soglašajo, če izrecno ne izrazijo svojega nasprotovanja.

2.

Splošne pogoje poslovanja spletne strani Stečaj.si in storitve pravnega svetovanja sme izvajalec. spremeniti kadar koli in brez vnaprejšnje najave, ter nove Splošne pogoje ažurno objavila na svoji spletni strani.

3.

Poslovno sodelovanje med družbo Justicija d.o.o., in stranko se šteje za sklenjeno prvi naslednji dan, ko družba prejme plačilo za storitev na osnovi posredovane ponudbe oz. predračuna. Poslovno sodelovanje ni sklenjeno, če uporabnik storitve ne plača v celoti, kot izhaja iz predračuna oz. ponudbe.

Za prvi dan poslovnega sodelovanja se šteje prvi naslednji delovni dan po prejemu plačila na transakcijski račun družbe.

Družba sklepa pogodbe le s polnoletnimi strankami. Stranka s sprejemom Splošnih pogojev poslovanja, s plačilom predračuna in sklenitvijo pogodbe z družbo Justicija d.o.o., potrjuje, da je dopolnila to starost. Izvajalec ima pravico takoj prekiniti pogodbo, brez obveznosti izpolnitve pogodbene obveznosti, v kolikor se naknadno izkaže nasprotno.

4.

Pravni nasvet je avtorsko delo izvajalca, zato ga lahko stranka uporablja le za namen, za katerega je bil pridobljen, oz. v nekomercialne namene, kar pomeni, da ga ne sme posredovati dalje, ga uporabiti kot lastno pravno mnenje, ga vključiti v kakršno koli publikacijo ter distribuirati med ljudi, ki niso v poslovnem odnosu z družbo Justicija d.o.o..

V primeru, da stranka uporablja pravno mnenje iz prejšnjega odstavka za kakršen koli drug namen, kot je opisan v prejšnjem odstavku, to pomeni kršitev avtorskih pravic, za nastalo škodo pa stranka, ki je to določbo prekršila, odškodninsko odgovarja nasprotni stranki.

Prepovedano je vsakršno razmnoževanje in distribucija pravnih mnenj ali kakršnih koli drugih dokumentov ali priročnikov, ki jih uporabnik prejme od izvajalca, razen če izvajalec, k temu da izrecno pisno soglasje.

5.

Izvajalec nudi pravne nasvete svojim strankam tako brezplačno po telefonu, kot tudi proti plačilu za storitev.

Na pisno posredovano povpraševanje stranke ji družba posreduje ponudbo oz. predračun ter izvede storitev v najkrajšem možnem roku, ki je definiran glede na zahtevnost primera. Rok za izdajo mnenja znaša od dva delovna dneva do desetih delovnih dni, odvisno od zahtevnosti primera. Stranki se lahko dogovorita tudi za krajši rok za izdajo mnenja.

Pravni nasvet izvajalec nudi stranki neposredno na vnaprej dogovorjenem sestanku in storitev se šteje za zaključeno z dnem, ko je izvensodno svetovanje opravljeno oziroma, ko je stranka pridobila odgovore na svoja vprašanja, ki jih je postavila.

Izvajalec, si pridržuje pravico podaljšati rok izvedbe, če od stranke ne prejme vseh informacij v dogovorjenem roku ali če stranko predhodno obvesti o podaljšanju roka zaradi kakršne koli okoliščine, ki izvajalcu onemogoča pravočasno oddajo naročene storitve.

6.

Izvajalec, lahko brez navajanja razloga zavrne izvedbo storitve stranki ali odstopi od pogodbe, če pravno vprašanje oceni za prezahtevno, ne dovolj jasno definirano, preobsežno, neprimerno ali protizakonito oziroma mora o predmetu odločati za to pristojna oseba oz. organ/inštitucija. V tem primeru je družba dolžna stranki v primeru že plačanega predračuna povrniti plačani znesek najkasneje v roku dveh delovnih dni od pisne prekinitve poslovnega sodelovanja.

7.

Stranka izgubi pravico do odstopa od poslovnega sodelovanja, ko podjetje storitev v celoti izpolni.

Stranka ima pravico pisno reklamirati storitev v roku osmih dni od dneva prejema pisnega mnenja. Ugovor ali pritožbo skupaj z obrazložitvijo posreduje na elektronski naslov izvajalca: info@stecaj.si.

O ugovoru oz. pritožbi bo odločal neodvisni strokovnjak, ki ni sodeloval pri pripravi mnenja, zoper katero se stranka pritožuje oz. mu ugovarja. Izvajalec se zavezuje stranki posredovati odgovor najkasneje v roku 14 delovnih dni. Če družba ugotovi upravičenost zahtevka, stranki povrne že plačan znesek storitve.

Izvajalec in stranka bosta morebitne spore reševali sporazumno, stranka pa ima tudi možnost izvensodnega reševanja sporov in uporabo drugih pravnih sredstev.

Spore bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

8.

Izvajalec bo nudil pravne nasvete v skladu s svojim strokovnim znanjem in razpoložljivimi podatki, posredovanimi od stranke. Ne odgovarja za morebitno škodo, neposredno ali posredno, ki bi izhajala iz pravnega nasveta ali drugega dokumenta, posredovanega stranki. Izvajalec ne jamči za dosego uspeha oz. za uresničitev želenega cilja stranke. Prav tako ne odgovarja za nedelovanje spletne strani https://stecaj.si/ ali za nedelovanje povezav na spletne strani drugih ponudnikov niti za vsebino teh spletnih strani ali morebitno škodo, ki bi nastala zaradi obiska teh spletnih strani.

9.

Izvajalec osebne podatke stranke (identifikacijske oz. kontaktne podatke in druge osebne podatke, ki jih stranka sama prostovoljno posreduje) posreduje tudi zunanjemu pogodbenemu izvajalcu storitev – računovodski servis, ki ga je za izvedbo te storitve pooblastila in zaupala k varovanju osebnih podatkov družba Justicija d.o.o.. Zunanji izvajalec storitev se bo pisno zavezal te podatke uporabljati izključno za potrebe priprave mnenja v skladu s plačanim predračunom ali ponudbo stranke.

Izvajalec bo zbrane osebne ter ostale podatke in informacije, do katerih bo prišla izključno zaradi tega poslovnega sodelovanja, varovala skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter v skladu z ostalo relevantno veljavno zakonodajo in internimi akti družbe. Če bo zaradi izvajanja svoje storitve pogodbeno sodelovala z zunanjim izvajalcem storitev, bo s pogodbenikom podpisala pogodbo o varstvu osebnih podatkov in nerazkrivanju poslovnih informacij, v kateri bo uredila pogoje obdelave osebnih podatkov.

Zunanji pogodbeni izvajalci, ki stranki nudijo pravno izvensodno svetovanje in pripravijo pravno mnenje, imajo dostop do osebnih podatkov stranke le v primeru nujnih dodatnih posvetovanj, vendar le z namenom izpolnitve pogodbene obveznosti ali v primeru, da se je stranka odločila za telefonsko komunikacijo ali posvet na sedežu družbe in bo storitev izvedel zunanji pogodbeni izvajalec.

10.

Izvajalec in stranka soglašata, da vsa komunikacija kakor tudi priložena dokumentacija, pisni in ustni nasveti ter kakršne koli pisne ali drugačne dopolnitve predstavljajo poslovno skrivnost, ki se jo obe strani zavezujeta strogo varovati.

Vsako razkritje vsebine iz prejšnjega odstavka tretjim osebam razen razkritja, določenega v 9. členu, predstavlja hujšo kršitev teh splošnih pogojev, v primeru katere lahko nasprotna stranka poslovnega razmerja nemudoma in brez kakršne koli finančne ali kakršne koli druge obveznosti prekine poslovno sodelovanje.

V primeru, da je izvajalcu, zaradi ravnanja stranke nastala kakršna koli škoda, je izvajalec upravičen do odškodnine.

Ta točka zavezuje izvajalca, njene zunanje sodelavce in stranko tudi po morebitni prekinitvi poslovnega sodelovanja med strankama.

11.

Družba obdelavo osebnih podatkov natančneje opredeljuje v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je skupaj s Pravnim pojasnilom, objavljena na spletni strani https://stecaj.si/.

12.

Spletna stran https://stecaj.si/ uporablja piškotke. Piškotki so male besedilne datoteke, v katere se zapišejo podatki o obisku spletne strani. Več o tem je navedeno v dokumentu Pravno pojasnilo, na spletni strani https://stecaj.si/.

Pridržujemo si pravico do morebitnih napak.

Justicija d.o.o.

Stopite v kontakt s pravnim svetovalcem